Android Studio第二十一期 - TabLayout+Fragment+RecycleView组合所有用法


    代码已经整理好,效果如下图:

    图1:(对应包名:fragmentviewpager)

    wKioL1g3FgbRD0M7AA_x1LY7Qy0484.gif

    图2:

    

    地址:        https://github.com/geeklx/MyApplication/tree/master/p010_recycleviewall/src/main/java/com/example/p010_recycleviewall/tablayout

    未完待续~


本文出自 “梁肖技术中心” 博客,请务必保留此出处http://liangxiao.blog.51cto.com/3626612/1876426